Plastiki optiki süýümiň artykmaçlygy

2022-04-15

Polimer optiki süýüm (POF) süýüm ýadrosy hökmünde ýokary refraktiw indeks polimer materialyndan we örtük ýaly pes refraktiw indeks polimer materialyndan ybarat optiki süýümdir.Kwars optiki süýümi ýaly, plastiki optiki süýüm hem ýagtylygyň umumy şöhlelendiriş ýörelgesini ulanýar.Optiki süýüm ýadrosy ýeňil dykyz gurşaw we örtük ýeňil dykyz gurşawdyr.Şeýlelik bilen, ýagtylygyň girýän burçy ýerlikli bolsa, ýagtylygyň şöhlesi optiki süýümiň içinde yzygiderli görkeziler we beýleki ujuna iberiler.

Plastiki optiki süýümiň artykmaçlyklary

Optiki süýüm aragatnaşygynyň adaty elektrik (mis) kabel aragatnaşygyndan üç artykmaçlygy bar: birinjiden, uly aragatnaşyk kuwwaty;Ikinjiden, elektromagnit garşy gowy päsgelçilik we gizlinlik görkezijisi bar;Üçünjiden, agramy ýeňil we köp mis tygşytlap biler.Mysal üçin, 1000 km uzynlykdaky 8 ýadroly optiki kabel goýmak, şol bir uzynlykdaky 8 ýadroly kabeli goýmakdan 1100 tonna mis we 3700 tonna gurşun tygşytlap biler.Şol sebäpden, optiki süýüm we optiki kabel çykandan soň, aragatnaşyk pudagynda öwrülişik we maýa goýumlary we ösüş ösüşi bolan aragatnaşyk pudagy tarapyndan garşylandy.Kwars (aýna) optiki süýümiň ýokarda agzalan artykmaçlyklary bar bolsa-da, ölüm howply gowşaklygy bar: pes güýji, flexural garşylygy pes we radiasiýa garşylygy pes.

Kwars optiki süýümi bilen deňeşdirilende, plastiki optiki süýüm soňky 20 ýylda polimer ylmy pudagynda nazary gözleg ähmiýeti we amaly geljegi bolan maglumat pudagy üçin materiallardan biridir.Aşakdaky aýratynlyklary bar:

(1) Diametri uly, köplenç 0,5 ~ 1 mm çenli.Uly süýümli ýadro, baglanyşygyny ýönekeý we deňleşdirmegi aňsatlaşdyrýar, şonuň üçin arzan sanjym galyplaýjy birikdirijiler ulanylyp bilner we gurnama bahasy gaty pes bolar;

(2) San dykyzlygy (NA) uly, takmynan 0,3 ~ 0,5, ýagtylyk çeşmesi we kabul ediji enjam bilen birikdirmegiň netijeliligi ýokary;

(3) Peýdaly model arzan materiallaryň, önümçiligiň pes bahasynyň we giň ulanylyşynyň artykmaçlyklaryna eýedir.


Iş wagty: Aprel-29-2022