PMMA süýümli optiki kabel näme?

2021-04-15

Plastiki optiki süýüm (POF) (ýa-da Pmma süýümi) polimerden ýasalan optiki süýümdir.Aýna optiki süýüme meňzeş POF süýümiň özeni arkaly ýagtylygy (yşyklandyryş ýa-da maglumatlar üçin) geçirýär.Aýna önüminden esasy artykmaçlygy, beýleki tarapy deň bolmak, egilmek we uzalmak astynda berkligi.Aýna optiki süýüm bilen deňeşdirilende, PMMA süýüminiň bahasy has arzan.

Däp bolşy ýaly, PMMA (akril) ýadrosy (diametri 1 mm süýümdäki kesişiň 96%), ftorly polimerler bolsa örtük materialydyr.1990-njy ýyllaryň ahyryndan bazarda amorf floropolimer (poli (perfluoro-butenilwinil efir), CYTOP) esasly has ýokary öndürijilikli derejeli indeks (GI-POF) süýümi peýda bolup başlady.Polimer optiki süýümler, aýna süýümler üçin ulanylýan çekiş usulyndan tapawutlylykda, ekstruziýa arkaly öndürilýär.

PMMA süýümi [sarp ediji ”optiki süýüm diýlip atlandyryldy, sebäbi süýüm we oňa bagly optiki baglanyşyklar, birikdirijiler we gurnama arzan.PMMA süýümleriniň ýapyşmagy we ýoýulmagy sebäpli, adatça sanly öý enjamlarynda, öý torlarynda, senagat torlarynda we awtoulag torlarynda pes tizlikli, gysga aralyk (100 metre çenli) programmalar üçin ulanylýar.Parflorirlenen polimer süýümleri adatça maglumat merkeziniň simleri we LAN simlerini gurmak ýaly has ýokary tizlikli programmalar üçin ulanylýar.Polimer optiki süýümler arzan bahasy we ýokary garşylygy sebäpli uzakdan duýmak we köpeltmek üçin ulanylyp bilner.

PMMA artykmaçlygy:
Yşyklandyryş nokadyndaky elektrik-süýümli optiki kabeller diňe yşyklandyryş derejesine çenli ýagtylygy götermeýär.Yşyklandyryjy we elektrik energiýasy ýakylýan zatlardan ýa-da ýerlerden köp metr uzaklykda bolup biler.Çeşmeler, howuzlar, spalar, bug duşlary ýa-da saunalar üçin süýümli optiki ulgamlar yşyklandyrmagyň iň ygtybarly usulydyr.

Yşyklandyryş nokadynda ýylylyk ýok - süýümli optiki kabeller yşyklandyryş derejesine çenli ýylylygy götermeýär.Mundan beýläk gyzgyn displeýler bolmaz we aşa gyzdyrylan lampalardan we armaturalardan ýanmaz, iýmit, gül, kosmetika ýa-da şekillendiriş sungaty ýaly ýylylyga duýgur materiallary ýakýan bolsaňyz, ýylylyk ýa-da ýylylyk zyýany bolmazdan ýagty, gönükdirilen yşyk bolup biler.

Yşyklandyryş nokadynda UV şöhleleri ýok - süýümli optiki kabeller yşyklandyryjy derejä çenli weýran ediji UV şöhlelerini götermeýär, şonuň üçin dünýäniň beýik muzeýleri gadymy hazynalaryny goramak üçin köplenç süýüm optiki yşyklandyryş ulanýarlar.
Aňsat we / ýa-da uzakdan hyzmat etmek - meseläniň elýeterliligi ýa-da amatlylygy, süýümli optiki ulgamlar şemaly täzeden yşyklandyryp biler.Girmek kyn bolan enjamlar üçin yşyklandyryjy has aňsat ýerde ýerleşip biler we birnäçe yşyk çyrasy (basgançak çyralary ýa-da çybyklar) üçin bir yşyklandyryjy çyrany bir gezekde täzeden yşyklandyrýar.

Näzik we gymmatly zatlary gorap saklamak üçin süýümli optiki ulgamlar ýagty, ýöne ýumşak yşyk berýär.


Iş wagty: Aprel-29-2022