Süýüm optiki çyrany näme üçin ulanmaly?

2022-04-14

Uzakdan yşyklandyrmak üçin süýümi ulanmagyň köp artykmaçlygy bar, olaryň käbiri ýörite programmalar üçin beýlekilerden has möhümdir.

Aýratynlyklary:

Süýümli optiki enjamlar, süýüm optiki bezeg taslamalary üçin çeýe geçiriş reňkli, düýş görýän wizual effektleri döredip biler.

Sowuk ýagtylyk çeşmesi, uzak ömri, UV ýok, fotoelektrik bölünişi

Käbir zatlara, medeni ýadygärliklere we dokma önümlerine zeper ýetirip biljek UV ýa-da infragyzyl şöhleler ýok.

Soňra stil dürli-dürli we reňklidir, nagyşlar we reňkler islegleriňize görä düzülip bilner.

Howpsuzlyk, süýümiň özi zarýad berilmeýär, suwdan gorkmaýar, döwmek aňsat däl we ululygy kiçi, ýumşak we çeýe, ulanmak üçin howpsuz.

Süýüm optiki yşyklandyryşda ulanylýar, pes ýagtylygy ýitirýär, ýokary ýagtylygy, doly hromany, arassa şekil, az sarp ediş, aňsat gaýtadan işlemek, uzak hyzmat götermek we ş.m.

Atylylyksyz yşyklandyryş: LED ýagtylyk çeşmeleri uzak bolansoň, süýüm ýagtylygy geçirýär, ýöne süýümi optiki ýagtylyk hereketlendirijisinden yşyklandyryş nokadyndan izolýasiýa edýär, muzeýiň displeý yşyklandyryşy ýaly näzik zatlary yşyklandyrmak üçin möhüm ähmiýete eýe. ýylylyk ýa-da güýçli yşyk zerarly zeper ýeter.

Elektrik howpsuzlygy: Basseýnlerde we suw çüwdürimlerinde ulanylýan ýa-da howply atmosferalarda yşyklandyryş ýaly suwasty yşyklandyryş süýüm optiki yşyklandyryş bilen howpsuz amala aşyrylyp bilner, sebäbi süýüm geçirijisiz we ýagtylyk çeşmesiniň güýji howpsuz ýerde ýerleşdirilip bilner.Hatda köp çyralar pes woltly.

Takyk yşyklandyryş: Optiki süýüm linzalar bilen birleşdirilip, muzeý eksponatlary we şaý-sepler üçin meşhur bolan gaty ownuk nokatlara ünsli yşyk bermek ýa-da belli bir ýeri takyk ýagtylandyrmak üçin linzalar bilen birleşdirilip bilner.
Çydamlylygy: Yşyklandyryş üçin optiki süýümi ulanmak has çydamly yşyklandyryşy döredýär. Plastiki optiki süýüm güýçli we çeýe, gowşak lampalara garanyňda has çydamly.

Neonyň görnüşi: Uzynlygy boýunça ýagtylyk berýän süýüm, adatça Side Glow Fiber Optic diýlip atlandyrylýan süýüm, bezeg yşyklandyryşy we alamatlary üçin neon turbalaryna meňzeýär.Süýüm ýasamak has aňsat we plastmassadan ýasalanlygy sebäpli az bolýar.Yşyklandyryş uzak bolansoň, süýümiň iki ýa-da iki ujuna ýerleşdirilip bilner we pes woltly çeşmeler bolany üçin çeşmeler has ygtybarly bolup biler.

Reňkini üýtgediň: Ak ýagtylyk çeşmeleri bolan reňkli süzgüçleri ulanmak arkaly süýüm optiki çyra köp dürli reňklere eýe bolup biler we süzgüçleri awtomatlaşdyryp, öňünden meýilleşdirilen yzygiderlilikde dürli reňklere eýe bolup biler.

Has ýönekeý gurnama: Süýümli optiki yşyklandyryş, ýagtylyk lokatoryna elektrik kabellerini oturtmagy, soňra bolsa bir ýa-da birnäçe lampoçkaly uly yşyk enjamlaryny gurmagy talap etmeýär.Muňa derek, süýüm ýerleşýän ýere gurlup, ýerinde kesgitlenýär, belki kiçi fokusly linzaly armatura bilen has ýönekeý bir proses.Köplenç birnäçe süýüm bir ýagtylyk çeşmesini ulanyp, gurnamany hasam aňsatlaşdyryp biler.

Easyönekeý hyzmat: beýik potoloklar ýa-da kiçi ýerler ýaly ýerlere girmek üçin yşyklandyryş, ýagtylyk çeşmeleriniň üýtgemegini kynlaşdyryp biler.Süýüm bilen çeşme aňsat elýeterli ýerde we süýüm islendik uzak ýerde bolup biler.Çeşmäni üýtgetmek indi mesele däl.


Iş wagty: Aprel-29-2022